Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej im. Jakuba Szelesta w Dębskiej Woli

Szkoła Podstawowa im. Jakuba Szelesta w Dębskiej Woli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.spdebskawola.pl.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

* Niektóre osadzone materiały wideo – brak napisów rozszerzonych i audiodeskrypcji. Materiały zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

* Strona zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów Word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. Dokumenty będą sukcesywnie wymieniane.

* Dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych.

* Zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

* Zbyt niski kontrast niektórych elementów tekstowych i nietekstowych. Kontrast zostanie poprawiony w ramach modyfikacji usuwającej błędy w dostępności.

* Elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, np. Google Maps, wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub elementu strony wskazanej w żądaniu, albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Skarga powinna zawierać:

* imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego skargę,

* adres (wskazanie miejscowości, ulicy, nr domu i mieszkania) wnoszącego skargę,

* treść skargi lub wniosku (treść może być wyrażona w sposób dowolny, przy czym istotne jest, aby można było na jej podstawie ustalić przedmiot skargi).

Skargę niezawierającą imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego skargę pozostawia się bez rozpoznania.

Skargę można złożyć pisemnie lub poprzez e-mail do: Szkoła Podstawowa im. Jakuba Szelesta w Dębskiej Woli, Dębska Wola ul. Szlachecka 173 26-026 Morawica, e-mail: szkola@spdebskawola.pl.

Skargę można złożyć też ustnie do protokołu (w tym przypadku protokół podpisany zostaje przez wnoszącego skargę oraz osobę przyjmującą zgłoszenie).

 

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną:

„Nazwa organu odwoławczego” oświadcza, że każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa im. J. Szelesta w Dębskiej Woli znajduje się przy ul. Szlacheckiej 173 w Dębskiej Woli.

Szkoła posiada 5 wejść do budynku szkoły.

Wejście nr 1 (główne), nr 2 (przez szatnię uczniów) od strony ul. Szlacheckiej 173, dla pracowników, rodziców, gości, interesantów. Prowadzą do nich schody, nie ma podjazdu dla wózków inwalidzkich.

Wejście nr 3 (prowadzące na piętro starej części budynku) – liczne strome schody, wąska klatka schodowa, brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

Wejście nr 4 (na łącznik prowadzący na salę gimnastyczną, klatkę schodowa i korytarz na parterze), wejście szerokie z dwuskrzydłowymi drzwiami i niewielkim stopniem przed drzwiami, do wejścia wiedzie chodnik z  1 stopniem, następnie 2 i 3 stopniami. Wejście nie posiada podjazdu dla wózków, barierek zabezpieczających. Z tego wejścia można się dostać na salę gimnastyczną i  do oddziału przedszkolnego. Od klas starszych, pokoju nauczycielskiego dzieli to wejście dwoje drzwi i dwa kolejne stopnie. Do klasy nad salą gimnastyczną prowadzi kolejno 10 i 12 stopni, bez podjazdu, windy.

Wejście nr 5 ( przy sali gimnastycznej). Prowadzą do niego dwa stopnie schodów, brak podjazdu, barierek zabezpieczających wjazd.

W godzinach pracy szkoły przy wejściu nr 1 i nr 2 są pracownicy obsługi, którzy monitorują ruch osób wchodzących do szkoły i wychodzących ze szkoły.

W budynku szkoły nie ma wind, toalet dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

W szkole istnieją 3 kondygnacje, piwnica z szatniami uczniów klas 3-8, gabinet pielęgniarki, sala zabaw, do których prowadzą schody, bez dostosowania dla osób niepełnosprawnych. Parter z trzema salami lekcyjnymi, toaletami, salami oddziału przedszkolnego, korytarzem prowadzącym do sali gimnastycznej i klatki schodowe prowadzące na piętro oraz do klasy nad sala gimnastyczną. Klatki schodowe w szkole nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Na piętrze znajdują się sale lekcyjne, gabinet dyrektora szkoły, toalety.

Przed wejściami do szkoły oraz hali sportowej nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

W szkole nie ma dostosowań dla potrzeb osób niepełnosprawnych pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do budynku szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

W kontaktach ze szkołą można skorzystać z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu ułatwienia porozumienia się z nią i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Miejsce takie znajduje się na parkingu przy bramie wjazdowej i jest specjalnie oznakowane. Znajduje się kilkadziesiąt metrów do szkoły.

Informacje dodatkowe i inne oświadczenia

* Błędy i nieprawidłowości będą sukcesywnie poprawiane w ramach modyfikacji strony.

* Skróty klawiaturowe – na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.