Prosimy o zapoznanie się z Procedurami Bezpieczeństwa (kliknij tutaj, aby otworzyć Procedury Bezpieczeństwa – plik pdf) obowiązującymi w naszej szkole w okresie epidemii Covid-19.

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 4 września 2020r. dotyczące modyfikacji planu lekcji oraz o czasie trwania godziny lekcyjnej w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (kliknij tutaj, aby przeczytać rozporządzenie).

 

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

 

Uroczystość zakończenia roku szkolnego rozpocznie się 25.06.2021r. mszą świętą w kościele parafialnym w Dębskiej Woli o godz. 9.00. (na przystankach spotykamy się o godz. 8.30). Następnie udamy się do szkoły, gdzie o godz. 10.00 rozpocznie się oficjalna część zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

 

Harmonogram powrotu uczniów do stacjonarnej nauki w szkołach i placówkach

 

Małymi krokami wracamy do normalności! Od 4 maja br. do szkoły wracają wszystkie dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a w kolejnych tygodniach stopniowo starsi uczniowie. Od 31 maja br. szkoły i placówki oświatowe będą funkcjonowały w trybie stacjonarnym.

 

 

Sytuacja epidemiczna na tyle się poprawia, że w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa wracamy do normalnej pracy szkół. Dzięki decyzji rządu stopniowo, przez cały maj, do stacjonarnej pracy będą wracały poszczególne szkoły i placówki.

 

Ogólne zasady, czyli kto i kiedy wraca do nauki stacjonarnej

 

* Od 4 maja br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych na terenie całego kraju wracają  do nauki stacjonarnej w szkole.

 

Uwaga! Działalność pozostałych szkół i placówek do 16 maja br. pozostaje bez zmian (kształcenie na odległość), w tym również w zakresie praktycznej nauki zawodu.

 

* Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.).

* Od 31 maja br. wszyscy uczniowie i słuchacze uczą się już stacjonarnie w szkołach i placówkach.

 

Kształcenie w szkołach specjalnych i ośrodkach od 4 maja do 30 maja

 

* Od 4 maja br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych specjalnych na terenie całego kraju wracają do stacjonarnej nauki w szkole, w której działa też świetlica szkolna.

* Od 4 do 30 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych specjalnych oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, a także szkół zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej mogą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w szkole. O prowadzeniu zajęć w szkole, tak jak dotychczas, decyduje dyrektor szkoły.

* Od 4 maja br. w ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, tak jak do tej pory, będzie możliwość realizacji zajęć w bezpośrednim kontakcie dziecka lub ucznia z osobą prowadzącą te zajęcia, za zgodą rodziców dzieci i uczniów posiadających odpowiednio orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

* Od 17 maja br. ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze będą pracowały w trybie stacjonarnym. 

 

Kształcenie zawodowe i praktyki zawodowe od 4 do 30 maja

 

Przez cały maj zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu będą odbywały się na dotychczasowych zasadach. Oznacza to, że dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego mogą zorganizować zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo.

 

Praktyki zawodowe mogą być realizowane stacjonarnie w miejscu ich prowadzenia. Zachowano jednocześnie możliwość zrealizowania praktyk zawodowych w innych formach wprowadzonych w okresie pandemii.

 

Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) mogą być prowadzone stacjonarnie u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów lub słuchaczy.

 

Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze godzin.

 

Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, które rozpoczęły się przed 30 maja 2021 r., będą mogły być dokończone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

Kształcenie sportowe od 4 do 30 maja

 

W przypadku klas IV-VIII ze szkół: sportowych, mistrzostwa sportowego, z oddziałami sportowymi i oddziałami mistrzostwa sportowego oraz szkół ponadpodstawowych sportowych, szkół ponadpodstawowych mistrzostwa sportowego, oddziałów sportowych w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych i oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych zajęcia sportowe realizowane na podstawie programów szkolenia realizuje się w miejscu ich prowadzenia lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, wyłącznie w zakresie, w jakim z programu szkolenia wynika możliwość ich realizacji z wykorzystaniem tych metod i technik.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Rozporządzenie zgłoszone do publikacji w Dzienniku Ustaw).

 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 3 maja 2021 r.

 

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji i Nauki

 

Materiały:

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Rozporzadzenie_z_art_30b_(COVID-19).pdf         0.32MB

 

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych (aktualizacja 4.05.2021 r.)

Wytyczne_dla_klas_1-3_SP_-_aktualizacja_4052021.pdf              0.59MB

 

Zasady funkcjonowania szkół i placówek od 19 kwietnia

 

Od 19 kwietnia br. do pracy stacjonarnej wracają placówki wychowania przedszkolnego. Dodatkowo możliwe będzie prowadzenie zajęć sportowych w określonych typach szkół. Uczniowie i słuchacze, przystępujący w najbliższej sesji egzaminacyjnej do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, będą mogli uczestniczyć stacjonarnie w zajęciach z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe). Pozostałe obostrzenia w funkcjonowaniu szkół i placówek zostają przedłużone do 25 kwietnia.

 

Napis: Zasady funkcjonowania szkół i placówek od 19 kwietnia . W prawym dolnym rogu logo Ministerstwa Edukacji i Nauki

 

Placówki wychowania przedszkolnego

 

Od 19 kwietnia 2021 r. zostaje przywrócona stacjonarna działalność przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 

Zajęcia sportowe w szkołach

 

Od poniedziałku, 19 kwietnia 2021 r. będzie możliwość prowadzenia zajęć sportowych realizowanych na podstawie programów szkolenia sportowego w miejscu ich prowadzenia lub zdalnie – wyłącznie w zakresie, w jakim z programu szkolenia sportowego wynika możliwość ich realizacji z wykorzystaniem tych metod i technik.

Dotyczy to następujących szkół: podstawowych sportowych, mistrzostwa sportowego, z oddziałami sportowymi, oddziałami mistrzostwa sportowego, ponadpodstawowych sportowych, ponadpodstawowych mistrzostwa sportowego, oddziałów sportowych w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych i oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych.

 

Zasady kształcenia praktycznego dla zdających egzaminy w kształceniu zawodowym

 

Od poniedziałku, 19 kwietnia br. uczniowie i słuchacze przystępujący do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec br., mogą realizować zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) stacjonarnie w miejscu ich prowadzenia, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, w określonych warunkach organizacyjnych. Przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy możliwe będzie także prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych.

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w ramach praktycznej nauki zawodu dla tych uczniów i słuchaczy mogą być prowadzone (również u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych) w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo. Dotyczy to szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego realizujących praktyczną naukę zawodu w ramach kształcenia zawodowego lub ustawicznego.

Utrzymane zostały przepisy dotyczące praktyk zawodowych dla uczniów klas i semestrów programowo najwyższych kształcących się w zawodach morskich oraz praktycznej nauki zawodu (zajęć praktycznych i praktyk zawodowych) w szkołach kształcących w zawodzie technik pożarnictwa.

 

Praktyki młodocianych pracowników z III klas branżowych szkół I stopnia

 

Uczniowie III klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą odbywać zajęcia praktyczne u pracodawców, o ile u danego pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.

 

Pozostałe szkoły i placówki

 

W pozostałych szkołach i placówkach zostały przedłużone dotychczasowe obostrzenia w funkcjonowaniu do 25 kwietnia br.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Źródło: Departament Informacji i Promocji Ministerstwo Edukacji i Nauki

 

Uwaga Rodzice dzieci przedszkolnych i klas I–III

 

Uprzejmie informuję, że tryb nauczania zdalnego przedłużono do 18 kwietnia 2021 r .

W sytuacjach wyjątkowych (po wcześniejszym zgłoszeniu) dzieci, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19 (przedszkolaki i uczniowie klas I–III) mogą uczestniczyć w szkole w opiece świetlicowej (PP) lub zajęciach zdalnych na terenie szkoły (I–III).

Warunkiem jest spełnianie powyższych kryteriów i wniosek rodziców.

 

Dyrektor szkoły

Irena Bisaga

 

Szkoły i placówki nadal pracują zdalnie – przedłużenie obowiązujących obostrzeń do 18 kwietnia

 

Do 18 kwietnia br. zostały przedłużone wszystkie obowiązujące zasady ograniczonego funkcjonowania szkół i placówek.

 

Grafika z tekstem: "Szkoły i placówki nadal pracują zdalnie – przedłużenie obowiązujących obostrzeń do 18 kwietnia"

 

Z uwagi na nadal utrzymujący się wysoki poziom zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii niezbędne jest przedłużenie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.

 

Tak jak dotychczas, ograniczona zostaje praca stacjonarna przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego z pewnymi wyjątkami. Ograniczona jest również praktyczna nauka zawodu, w tym zajęcia praktyczne dla młodocianych pracowników.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 12 kwietnia 2021 r.

 

Wracamy czasowo do nauki zdalnej w szkołach

 

Do 11 kwietnia uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych będą uczyli się zdalnie – to najważniejsza zmiana w funkcjonowaniu szkół i placówek wprowadzona z powodu pogarszającej się sytuacji epidemicznej. Również uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych: sportowych, mistrzostwa sportowego, szkół z oddziałami sportowymi i oddziałami mistrzostwa sportowego będą realizowali wszystkie zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W pozostałych przypadkach zostają utrzymane dotychczasowe zasady.

 

 

Nowe zmiany obowiązujące od 22 marca do 11 kwietnia

 

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia, naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w całym kraju.

 

Ponadto w tym okresie, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców.

 

Co pozostaje bez zmian do 11 kwietnia

 

Placówki wychowania przedszkolnego nadal pracują bez zmian, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.

 

Do 11 kwietnia zostaje przedłużone kształcenie na odległość dla szkół:

ponadpodstawowych,

szkół dla dorosłych,

placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego.

 

Zasady działania szkół i placówek specjalnych pozostają również bez zmian.

 

Organizacja praktycznej nauki zawodu, w tym nauki dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami, zostaje utrzymana na dotychczasowych zasadach.

 

Ponadto dyrektor szkoły nadal ma obowiązek organizowania nauczania zdalnego lub stacjonarnego na terenie szkoły ze względu na rodzaj niepełnosprawności ucznia lub – ma taką możliwość – ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu.

 

Dyrektorzy szkół nadal mogą organizować uczniom klas ósmych oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach.

 

Dyrektor szkoły, centrum lub placówki może udostępnić pomieszczenia w szkole, centrum lub placówce do przeprowadzania poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 

Podstawa prawna:

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. – kliknij tutaj, aby otworzyć Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r.

 

Rozporządzenie zostało skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw. Wejdzie w życie 22 marca br.

 

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji i Nauki

 

Źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka

 

Uwaga Rodzice dzieci przedszkolnych!!!!

 

W związku z nowymi obostrzeniami wprowadzonymi przez Rząd informuję, iż od najbliższego poniedziałku, tj. od 29 marca do 11 kwietnia 2021 r . zawieszone zostają zajęcia stacjonarne w przedszkolu. Od poniedziałku przechodzimy na tryb nauczania zdalnego.

W sytuacjach wyjątkowych (po wcześniejszym zgłoszeniu) dzieci, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19 mogą uczestniczyć w zajęciach opiekuńczych.

Dyrektor szkoły

Irena Bisaga

 

Projekt rozporządzenia MEiN ws. zamknięcia przedszkoli oraz ograniczeń dla szkół zawodowych i branżowych  kliknij tutaj, aby otworzyć projekt rozporządzenia MEiN

 

Uwaga Rodzice!

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jakuba Szelesta w Dębskiej Woli ogłasza rekrutację do Oddziałów Przedszkolnych oraz klasy I Szkoły Podstawowej w Dębskiej Woli na rok szkolny 2021/2022.

 

Poniżej znajdują się dokumenty do pobrania:

 

kliknij tutaj, aby pobrać: Zasady rekrutacji do Oddziału Przedszkolnego oraz klasy I Szkoły Podstawowej im. J. Szelesta w Dębskiej w roku szkolnym 2021/2022

 

kliknij tutaj, aby pobrać: Wniosek o przyjęcie dziecka do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. J. Szelesta w Dębskiej Woli na rok szkolny 2021/2022

 

kliknij tutaj, aby pobrać: Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły do klasy I w roku szkolnym 2021/2022 w Szkole Podstawowej im. J. Szelesta w Dębskiej Woli

 

kliknij tutaj, aby pobrać: Wniosek rodziców dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły o przyjęcie w roku szkolnym 2021/2022 do klasy I Szkoły Podstawowej im. J. Szelesta w Dębskiej Woli

 

Dokumenty należy złożyć osobiście do skrzynki znajdującej się przy głównym wejściu do szkoły, bądź przesłać w formie elektronicznej na adres: szkola@spdebskawola.pl, w terminie od 01 marca 2021r. do 19 marca 2021r.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. J. Szelesta w Dębskiej Woli

Irena Bisaga

 

UWAGA – nowy plan lekcji!!!

 

Nowy plan lekcji obowiązujący od 1 lutego 2021r. znajduje się w zakładce „Plan lekcji”.

 

UWAGA – Rodzice uczniów klas I–III

 

Zgodnie z zapowiedzią MEiN 18 stycznia 2021r. (poniedziałek) uczniowie klas I-III wracają do nauki stacjonarnej w szkole.

Zajęcia będą się odbywać w wyznaczonych salach według dotychczasowego tygodniowego rozkładu zajęć, z uwzględnieniem wytycznych MEiN, MZ i GIS.

 

Klasa I – nauka w swojej sali – wejście tylne – bez zmian.

Klasa II – nauka w klasie nad salą gimnastyczną – wejście przez patio.

Klasa III – nauka w sali klasy VI – wejście główne.

 

Dowóz – według harmonogramu dotychczasowego.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. J. Szelesta w Dębskiej Woli

Irena Bisaga

 

Wytyczne MEN, GIS i MZ dla klas 1-3 szkół podstawowych kliknij tutaj, aby otworzyć wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych

 

Nauka zdalna w szkołach przedłużona do 3 stycznia 2021 r.

 

Stacjonarne funkcjonowanie szkół zostaje ograniczone do 3 stycznia 2021 r. – poza pewnymi wyjątkami. Już od 30 listopada 2020 r. będzie można prowadzić zajęcia sportowe w szkołach sportowych oraz praktyczną naukę zawodu w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe.

 

 

Przywracamy zajęcia sportowe wynikające z programu szkolenia.

Od 30 listopada 2020 r. zajęcia sportowe realizowane na podstawie programów szkolenia mogą być prowadzone w szkole z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych.

Dotyczy to zajęć prowadzonych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych sportowych i mistrzostwa sportowego, oddziałach sportowych i oddziałach mistrzostwa sportowego w szkołach ogólnodostępnych.

 

Wraca kształcenie praktyczne.

Od 30 listopada 2020 r. mogą być prowadzone zajęcia w ramach praktycznej nauki zawodu w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo. Dotyczy to szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego realizujących praktyczną naukę zawodu w ramach kształcenia zawodowego lub ustawicznego.

Przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy możliwe będzie także prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych.

Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

 

Rozwiązania te przewiduje podpisane 24 listopada przez ministra edukacji nauki rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rozporządzenie wchodzi w życie 30 listopada 2020 r.

 

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Materiały:

 

rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – Nowelizacja rozporządzenia 30b – kliknij tutaj, aby otworzyć

 

rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – Nowelizacja rozporządzenia 30b – uzasadnienie – kliknij tutaj, aby otworzyć

 

Szanowni Państwo

 

Od poniedziałku, 9 listopada br. zostają zawieszone zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Jednocześnie do 29 listopada br. przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, uczniów i słuchaczy szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy szkół dla dorosłych i form pozaszkolnych (kursowych).

Bez zmian pracują przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego oraz szkoły specjalne w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

Od poniedziałku, 9 listopada br. szkoły podstawowe będą miały obowiązek zapewnienia funkcjonowania świetlic szkolnych dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

Są to najważniejsze zmiany w funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych. Szczegóły znajdą Państwo w komunikacie MEN. Zachęcam także do bieżącego śledzenia informacji udostępnianych na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja.

 

Z wyrazami szacunku

Przemysław Czarnek

Minister Edukacji i Nauki

 

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020r.

 

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 23 października 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (kliknij tutaj, aby przeczytać rozporządzenie), od 24.10.2020r. do 08.11.2020r. przedszkole, „0” i klasy I-III wracają do tradycyjnego nauczania w szkole zgodnie z planem lekcji. Klasy IV-VIII – nauczanie zdalne.

 

Dyrektor szkoły

Irena Bisaga

 

Zarządzenie nr 10/20/21 z dnia 16.10.2020r.

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. J. SZELESTA W DĘBSKIEJ WOLI

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej im. J. Szelesta w Dębskiej Woli

ze względu na sytuację epidemiologiczną

kliknij tutaj, aby pobrać całe zarządzenie

 

Zarządzenie nr 08/20/21 z dnia 08.10.2020r.

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. J. SZELESTA W DĘBSKIEJ WOLI

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej im. J. Szelesta w Dębskiej Woli

ze względu na sytuację epidemiologiczną

kliknij tutaj, aby pobrać całe zarządzenie