Zarządzenie nr 08/20/21 z dnia 08.10.2020r.

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. J. SZELESTA W DĘBSKIEJ WOLI

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej im. J. Szelesta w Dębskiej Woli

ze względu na sytuację epidemiologiczną

kliknij tutaj, aby pobrać całe zarządzenie

 

Zarządzenie nr 10/20/21 z dnia 16.10.2020r.

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. J. SZELESTA W DĘBSKIEJ WOLI

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej im. J. Szelesta w Dębskiej Woli

ze względu na sytuację epidemiologiczną

kliknij tutaj, aby pobrać całe zarządzenie

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020r.

 

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 23 października 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (kliknij tutaj, aby przeczytać rozporządzenie), od 24.10.2020r. do 08.11.2020r. przedszkole, „0” i klasy I-III wracają do tradycyjnego nauczania w szkole zgodnie z planem lekcji. Klasy IV-VIII – nauczanie zdalne.

 

Dyrektor szkoły

Irena Bisaga

 

Szanowni Państwo

 

Od poniedziałku, 9 listopada br. zostają zawieszone zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Jednocześnie do 29 listopada br. przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, uczniów i słuchaczy szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy szkół dla dorosłych i form pozaszkolnych (kursowych).

Bez zmian pracują przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego oraz szkoły specjalne w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

Od poniedziałku, 9 listopada br. szkoły podstawowe będą miały obowiązek zapewnienia funkcjonowania świetlic szkolnych dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

Są to najważniejsze zmiany w funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych. Szczegóły znajdą Państwo w komunikacie MEN. Zachęcam także do bieżącego śledzenia informacji udostępnianych na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja.

 

Z wyrazami szacunku

Przemysław Czarnek

Minister Edukacji i Nauki

 

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Nauka zdalna w szkołach przedłużona do 3 stycznia 2021 r.

 

Stacjonarne funkcjonowanie szkół zostaje ograniczone do 3 stycznia 2021 r. – poza pewnymi wyjątkami. Już od 30 listopada 2020 r. będzie można prowadzić zajęcia sportowe w szkołach sportowych oraz praktyczną naukę zawodu w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe.

 

 

Przywracamy zajęcia sportowe wynikające z programu szkolenia.

Od 30 listopada 2020 r. zajęcia sportowe realizowane na podstawie programów szkolenia mogą być prowadzone w szkole z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych.

Dotyczy to zajęć prowadzonych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych sportowych i mistrzostwa sportowego, oddziałach sportowych i oddziałach mistrzostwa sportowego w szkołach ogólnodostępnych.

 

Wraca kształcenie praktyczne.

Od 30 listopada 2020 r. mogą być prowadzone zajęcia w ramach praktycznej nauki zawodu w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo. Dotyczy to szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego realizujących praktyczną naukę zawodu w ramach kształcenia zawodowego lub ustawicznego.

Przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy możliwe będzie także prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych.

Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

 

Rozwiązania te przewiduje podpisane 24 listopada przez ministra edukacji nauki rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rozporządzenie wchodzi w życie 30 listopada 2020 r.

 

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Materiały:

 

rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – Nowelizacja rozporządzenia 30b – kliknij tutaj, aby otworzyć

 

rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – Nowelizacja rozporządzenia 30b – uzasadnienie – kliknij tutaj, aby otworzyć

 

UWAGA – Rodzice uczniów klas I–III

 

Zgodnie z zapowiedzią MEiN 18 stycznia 2021r. (poniedziałek) uczniowie klas I-III wracają do nauki stacjonarnej w szkole.

Zajęcia będą się odbywać w wyznaczonych salach według dotychczasowego tygodniowego rozkładu zajęć, z uwzględnieniem wytycznych MEiN, MZ i GIS.

 

Klasa I – nauka w swojej sali – wejście tylne – bez zmian.

Klasa II – nauka w klasie nad salą gimnastyczną – wejście przez patio.

Klasa III – nauka w sali klasy VI – wejście główne.

 

Dowóz – według harmonogramu dotychczasowego.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. J. Szelesta w Dębskiej Woli

Irena Bisaga

 

Wytyczne MEN, GIS i MZ dla klas 1-3 szkół podstawowych kliknij tutaj, aby otworzyć wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych

 

UWAGA – nowy plan lekcji!!!

 

Nowy plan lekcji obowiązujący od 1 lutego 2021r. znajduje się w zakładce „Plan lekcji”.