Prosimy o zapoznanie się z Procedurami Bezpieczeństwa (kliknij tutaj, aby otworzyć Procedury Bezpieczeństwa – plik pdf) obowiązującymi w naszej szkole w okresie epidemii Covid-19.

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 4 września 2020r. dotyczące modyfikacji planu lekcji oraz o czasie trwania godziny lekcyjnej w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (kliknij tutaj, aby przeczytać rozporządzenie).

 

Rekrutacja

 

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, do klas i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Morawica odbywać się może z wykorzystaniem systemu elektronicznego. Aby dokonać zgłoszenia dziecka prosimy wysyłać skany karty/deklaracji i skany pozostałych dokumentów drogą mailową na adres: szkola@spdebskawola.pl

Dokumenty można też składać w siedzibie szkoły/przedszkola tylko i wyłącznie w wyznaczonej do tego skrzynce podawczej zlokalizowanej przy wejściu głównym w budynku.

W przypadku niemożności otrzymania z zakładu pracy zaświadczenia o zatrudnieniu placówka będzie przyjmować oświadczenia rodziców o późniejszym dostarczeniu w/w zaświadczeń.

 

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 – piątek, 26 czerwca 2020r.

 

 

Z powodu epidemii i związanymi z tym ograniczeniami, nie organizujemy tradycyjnych uroczystości dla całej społeczności szkolnej ani dowozu dzieci.

Świadectwa będą wydawane w obecności wychowawcy i dyrektora szkoły chętnym uczniom klas VIII–V na boisku szkolnym – w razie deszczu na sali gimnastycznej – (wejście od kuchni, wyjście przy patio) – zgodnie z załączonym poniżej harmonogramem:

 

Godzina spotkania

Uczniowie klasy

9.00-9.30

VIII

9.30-10.00

VIIA

10.00-10.30

VIIB

10.30-11.00

VI

11.00-11.30

V

 

Z każdą klasą modlitwy poprowadzi ks. Henryk Terpiński.

Pamiętamy o maseczkach i zachowaniu odpowiednich odległości!

CHĘTNI UCZNIOWIE KLAS I-IV ORAZ PP SPOTYKAJĄ SIĘ Z DYREKCJĄ, KATECHETKĄ I WYCHOWAWCAMI W INNYM WYZNACZONYM TERMINIE I MIEJSCU.

Nie ma obowiązku odbioru świadectwa w dniu 26 czerwca 2020r. Można się po nie zgłosić w terminie późniejszym do dyrekcji szkoły po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.

Wychowawcy klas

 

Ogłoszenie

 

1. Informacje dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020r. egzaminu ósmoklasisty (zgodnie z wytycznymi MEN, GIS i CKE) – informacje dla zdającego i jego rodzica – kliknij tutaj, aby pobrać – plik pdf

 

2. Logowanie do szkół ponadpodstawowych

Od poniedziałku tj. 15 czerwca 2020r. udostępniony będzie system elektronicznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w Kielcach. Od godz. 8:00 uczeń będzie miał możliwość wypełnienia elektronicznego wniosku o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego, Technikum lub Branżowej szkoły I stopnia.

Ze względu na szybkość działania twórcy systemu zalecają korzystanie z przeglądarek: Google Chrome lub Firefox

Link do strony z logowaniem: https://kielce.e-omikron.pl/omikron-parents/main.action

 

Szanowni Państwo!

 

Egzamin ósmoklasisty zaplanowano na 16-18 czerwca 2020r. Dla uczniów, którzy nie przystąpią do egzaminu w terminie głównym wyznaczono termin dodatkowy, 7-9 lipca 2020r. Wyniki i zaświadczenia uczniowie otrzymają do 31 lipca 2020r.

 

Dyrektor szkoły

Irena Bisaga

Szanowni Państwo!

 

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 28 czerwca – zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 3 czerwca 2020r. – kliknij tutaj, aby wyświetlić rozporządzenie

Od 01.06.2020r. w szkole będą odbywały się konsultacje z nauczycielami przedmiotów wszystkich klas. Prosimy o kontakt z wychowawcami w celu ustalenia terminu konsultacji.

Egzamin ósmoklasisty zaplanowano na 16-18 czerwca 2020r. Dla uczniów, którzy nie przystąpią do egzaminu w terminie głównym wyznaczono termin dodatkowy, 7-9 lipca 2020r. Wyniki i zaświadczenia uczniowie otrzymają do 31 lipca 2020r.

 

Dyrektor szkoły

Irena Bisaga

 

Szanowni Państwo!

 

Ograniczenie funkcjonowania szkół przedłużone do 7 czerwca 2020r. Lekcje w dalszym ciągu odbywać się będą zdalnie.

 

Dyrektor Szkoły

Irena Bisaga

 

Drodzy Rodzice!

 

Od 25 maja w naszej szkole odbywać się będą zajęcia dydaktyczno-opiekuńcze dla uczniów klas I-III.

Aktualna jest też oferta dla oddziałów przedszkolnych (dla rodziców pracujących).

Praca z dziećmi będzie prowadzona w ograniczonych grupach. Obowiązywać będą procedury przeciwepidemiczne oparte na Wytycznych GIS, MZ i MEN.

Warunkiem zapewnienia opieki jest podpisanie przez rodziców stosownego oświadczeniakliknij tutaj, aby pobrać oświadczenie.

My, jako szkoła zapewnimy Waszym dzieciom opiekę w nowych warunkach i przy wskazanych obwarowaniach. Dzieci pozostałe w domu nadal będą nauczane zdalnie.

Decyzja należy do Państwa. Czekamy na zgłoszenia dzieci – kontakt do wychowawców.

Prosimy o wstępne deklaracje, żeby odpowiednio zaplanować pracę.

Będzie możliwość zgłoszenia dziecka również w późniejszym terminie, ale z odpowiednim wyprzedzeniem. Więcej informacji przekażą wychowawcy.

 

Dyrektor szkoły

Irena Bisaga

 

Drodzy Ósmoklasiści!

 

Od 25 maja nauczyciele języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i języka niemieckiego zapraszają na konsultacje online na platformie Microsoft Teams:

poniedziałek 15.00 – według potrzeb, nauczyciel języka polskiego

wtorek 15.00 – według potrzeb, nauczyciel matematyki

środa 14.00 – według potrzeb, nauczyciel języka angielskiego

czwartek 14.45 – według potrzeb, nauczyciel języka niemieckiego

Od 1 czerwca organizujemy konsultacje z pozostałych przedmiotów dla uczniów wszystkich klas.

 

Dyrektor szkoły

Irena Bisaga

 

Szanowni Państwo!

 

informuję, że zgodnie z:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 24 kwietnia 2020 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, 492, 595 i 642) użyte w § 2 w ust. 1 i 1a, w § 3 w pkt 3, w § 3a w ust. 1 i 3 oraz w § 4a wyrazy „26 kwietnia 2020 r.” zastępuje się wyrazami „24 maja 2020 r.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Edukacji Narodowej: D. Piontkowski

do 24 maja br. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym. Do tego więc terminu nadal uczymy organizując kształcenie na odległość.

Egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br.

Proszę o zapoznanie się z komunikatami w tej sprawie na stronie www.gov.pl/edukacja.

 

Z wyrazami szacunku

Irena Bisaga – dyrektor szkoły

 

Gabinet stomatologiczny dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej w Bilczy wznawia działalność

 

Informacja od Pani dr stom. Moniki Włosowicz dotyczącej pracy gabinetu stomatologicznego w SP w Bilczy. Informacja według Pani dr – została uzgodniona z p. Burmistrzem Marianem Burasem.

Od dnia 04.05.2020r. GABINET STOMATOLOGICZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY w Szkole Podstawowej w Bilczy wznawia działalność.

Godziny pracy gabinetu:

PONIEDZIAŁEK 7.30 – 14.30

WTOREK             11.00 – 15.00

ŚRODA                 7.30 – 14.30

Kontakt telefoniczny: 795 499 598; 602 385 606

 

Drodzy Rodzice!

 

Oto już miesiąc mija, odkąd uczymy się w domu.

Zdalne nauczanie zmusza Rodziców do ogromnego zaangażowania w pracę z dziećmi,

Dziękuję za cierpliwość, wyrozumiałość i dobrą współpracę z nauczycielami.

Według ich zapewnień, nauczyciele są do Waszej dyspozycji, możecie stale liczyć na pomoc nauczycieli wychowawców oraz nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

W razie wątpliwości, potrzeb, problemów, proszę o kontakt: 41 3118 502, 668 939 913.

 

Z wyrazami szacunku

Irena Bisaga – dyrektor szkoły

 

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice!

 

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej ogłoszoną 09.04.2020r. na konferencji prasowej zajęcia w formie kształcenia na odległość prowadzimy nadalod środy 15 kwietnia do 26 kwietnia (czyli w praktyce do 24 kwietnia – piątek).

Egzamin ósmoklasisty przesunięty. Informację o terminie egzaminu podamy z odpowiednim wyprzedzeniem. Kalendarz roku szkolnego nie ulega (na razie) zmianie.

 

Dyrektor szkoły

Irena Bisaga

 

Szanowni Rodzice, Kochani Uczniowie

 

Według aktualnego rozporządzenia MEN – szkoły zamknięte do 10.04.2020r.

Rekolekcje wielkopostne zaplanowane na 30, 31marca 2020 – odwołane.

W okresie od dnia 23 marca 2020r. do dnia 10 kwietnia 2020r. uczymy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Codziennie – zgodnie z planem lekcji będą przesyłane do uczniów przez e-dziennik materiały z poszczególnych lekcji.

W związku z obecną sytuacją (nie jest to czas wolny), bardzo proszę o sprawdzanie wiadomości na e-dzienniku. Kontakt z nauczycielami – wychowawcami – w razie trudności z połączeniem przez platformę także telefoniczny.

Zachęcam również  do korzystania ze stron proponowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, w tym zwłaszcza: http://www.e-podręczniki.pl/, https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje, https://lektury.gov.pl/.

Wszelkie zmiany związane ze zdalnym nauczaniem, w tym sposób oceny uczniów będą zamieszczane na bieżąco w najbliższym czasie.

Uczniów klasy ósmej zapraszam dodatkowo do korzystania ze strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl), na której codziennie zamieszczane są przykładowe testy egzaminacyjne (zadania publikowane o godz. 9:00, rozwiązania o 15:00).

Przypominam o konieczności przestrzegania zarządzeń i wytycznych wydawanych przez władze Państwa, m.in. przez Ministerstwo Zdrowia – „Zostań w domu”.

Proszę także o śledzenie dalszych komunikatów.

 

Serdecznie pozdrawiam Was – drodzy Uczniowie i Rodzice.

 

Do spotkania!

Irena Bisaga – dyrektor szkoły

 

Informacja z dnia 11.03.2020 – Uwaga Rodzice

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

- W dniach 12 i 13 marca w naszej szkole będą odbywały się tylko działania opiekuńcze.

- Od poniedziałku – 16 marca do 25 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkola i szkoły.

- Wskazówki i materiały dla uczniów do samodzielnej pracy w domu będą systematycznie przekazywane poprzez e-dziennik i stronę internetową szkoły.

Wszystkie nowe wiadomości będą systematycznie przekazywane poprzez stronę internetowa szkoły i e-dziennik.

 

Informacja z dnia 28.02.2020 – Drodzy Rodzice

 

W związku z pojawiającymi się w niektórych krajach europejskich przypadkami zachorowań na koronawirusa proszę Państwa

- o przestrzeganie podstawowych zasad higieny, w tym osłony podczas kaszlu i kichania,

- o dokładne mycie rąk z użyciem ciepłej wody i mydła po każdorazowym wyjściu z ubikacji i przed posiłkami

- O nieprzysyłanie przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola i szkoły;

Informuję, że:

- Jeśli nie mieliście Państwo kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw;

- Rodzicom  dziecka do 8. roku życia,  w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola lub szkoły należy się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust.1 lit.a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368).

 

Dyrektor szkoły

Irena Bisaga

 

Zastępstwa

Zastępstwa trwałe za czas nieobecności pani A. Jasiorowskiej przyznano:

 

kl. II – Anna Rabiej

kl. III – Anna Rabiej

kl. IV – Anna Rabiej

kl.V – Agnieszka Todorowska

kl. VIIb – Agnieszka Todorowska

Od 1 marca zajęcia języka angielskiego w klasie I prowadzi pani Agnieszka Todorowska.